Írd be, mit keresel:

Jogi feltételek

A Cookta.hu gasztroportál jogi feltételei és adatvédelmi nyilatkozata.

Cookta - 2016.07.01.
Jogi feltételek

1. Üzemeltető

Jelen weboldal (https://cookta.hu; továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője, a Whatever Group Kft. székhelye: 1094 Budapest, Berzenczey u. 9.; Cg. 01-09-208254; továbbiakban: „Szolgáltató” vagy “Üzemeltető”).

2. Szellemi tulajdon, szerzői jogok

2.1. A Weboldal tartalma – ellenkező megjelölés hiányában – az Üzemeltető szellemi tulajdona illetve annak felhasználására jogosult.

A Weboldal felhasználói (továbbiakban: „Felhasználó” vagy „Igénybevevő”) a Weboldal anyagának bármely tetszőleges részét – bármely módosítás vagy változtatás nélküli formában és tartalommal, kizárólag saját felhasználás céljából – egy példányban kinyomtathatják, azonban kereskedelmi célra nem használható fel. A Weboldal tartalma kizárólag jogszerű célra használható fel.

Weboldalon közzétett tartalmak az Üzemeltető külön, írásos beleegyezése nélkül nem többszörözhetők, terjeszthetők, adhatók elő nyilvánosan, vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozhatók át vagy adhatók át kereskedelmi célból. Az Üzemeltető fenntartja a Weboldalról illetve kapcsolódó aloldalairól letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogát és szerzői jogait.

2.2. A Felhasználó a Weboldalra és a kapcsolódó aloldalakra történő bármely tartalom feltöltésével – polgári és büntetőjogi felelőssége tudatában – szavatolja, hogy a Weboldalra feltöltött tartalom, amennyiben az egyben bármilyen módon szellemi alkotásnak minősül – így valamennyi általános polgári jogi, szerzői vagy szomszédos jogi oltalom alá tartozó mű vagy egyéb szellemi alkotás – az ő szellemi tulajdona illetve vagyoni felhasználási jogosultsága megilleti, legalább olyan terjedelemben, hogy ezen jogoknak a Szolgáltató javára való ingyenes átengedésével a Szolgáltató jogosulttá váljon a feltöltött tartalmaknak 2.3. pontban foglaltak szerinti módon történő felhasználására.

2.3. A Felhasználó a Weboldalra történő feltöltéssel tudomásul veszi és kifejezetten kijelenti, hogy a feltöltött tartalmakat az alább meghatározott terjedelemben kifejezetten ingyenesen, vagyoni ellenszolgáltatás nélkül bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére. A Felhasználó a tartalmak rendelkezésre bocsátásával egyben felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak, melynek keretében a Szolgáltató jogosulttá válik a feltöltött tartalom bármilyen jellegű, térbeli és időbeli korlát nélküli felhasználására, mely felhasználás kiterjed többek között a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) 18-29. §-aiban foglalt és a feltöltött tartalom által megjelenített szellemi alkotással kapcsolatba hozható valamennyi felhasználásra, ide értve többek között, de nem kizárólagosan a többszörözés – ezen belül a mű rögzítését és számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is -, valamit a mű bármilyen formában történő kiadásának, megjelenítésének, átdolgozásának vagy nyilvánosságra hozatalának jogát is.

3. Tartalom

3.1. A Weboldalon és a kapcsolódó aloldalakon közölt információ esetleges műszaki pontatlanságot vagy nyomdahibát tartalmazhatnak.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon és a kapcsolódó aloldalakon közölt adatok, tartalmak helyességével, teljességével vagy pontosságával, illetve az itt közzétett tanácsok, vélemények, nyilatkozatok vagy egyéb információ megbízhatóságával kapcsolatban. A Felhasználó a Weboldalra és a kapcsolódó aloldalakra történő belépéssel (kattintással) tudomásul veszi, hogy a Weboldalon és a kapcsolódó aloldalakon található tartalmakat illetve információkat kizárólag saját felelősségére és kockázatára használhatja fel.

3.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint módosítsa, illetve javítsa a Weboldal és a kapcsolódó aloldalak bármely részén található hibákat vagy hiányosságokat a Felhasználók külön értesítése vagy figyelmeztetése nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók külön értesítése vagy figyelmeztetése nélkül a Weboldalt és a kapcsolódó aloldalakat saját döntése szerint szerkessze, módosítsa, arra tartalmat feltöltsön vagy arról bármikor eltávolíthasson illetve a Weboldalt megszüntesse.

3.3. NAIH-99263/2016

4. Felelősség-kizárás

4.1. A Szolgáltató kizár minden felelősséget bármilyen kárért, kártérítési, kártalanítási igényért a Weboldal, a Weboldalon közzétett tartalom illetve szolgáltatás felhasználásával összefüggésben, továbbá a Weboldal illetve a Weboldalon közzétett tartalmak, szolgáltatások, hirdetések esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó, a Felhasználót illetve harmadik személyek tekintetében bekövetkezett károkért, veszteségekért, költségekért.

4.2. A Szolgáltató kizárja a felelősségét, bármilyen közvetett vagy közvetlen kár, veszteség bekövetkezése esetén, amely a Weboldal, a Weboldalon közzétett tartalom illetve szolgáltatás rosszhiszemű igénybevétele, vagy a Felhasználó gondatlan vagy szándékos szabálysértése, vagy bűncselekmény kapcsán merül fel. A Weboldal illetve kapcsolódó aloldalai tartalmazhatnak más – a Szolgáltató Weboldalától független – weboldalakra navigáló hivatkozást, linket.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalról az ilyen hivatkozásra vagy linkre történő kattintással a Weboldalról elnavigál, úgy ezen idegen oldalakra az adott weboldal jogi feltételei illetve adatkezelési szabályai irányadók, azok nem tartoznak a Szolgáltató felelősségi körébe, így ezekért a weboldalakért illetve az azokon közzétett tartalmakért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

4.3. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Felhasználó részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből eredő, a Felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Felhasználó által megadott adatok helytállóságát a Szolgáltatónak nem áll módjában ellenőrizni, ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Felhasználót terheli.

4.4. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználó valamint harmadik személyekkel szemben minden, a Felhasználó által a Weboldalra felöltött tartalommal kapcsolatban esetlegesen felmerülő, szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy egyéb szellemi alkotásokat, továbbá személyhez fűződő jogokat érintő illetve egyéb jogsértésekkel kapcsolatban.

4.5. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Weboldal technikai hibákért, üzemszünetért, illetve ezzel összefüggésben az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért.

5. Adatvédelem

5.1. A Weboldalt igénybe vevő Felhasználó, a regisztrációval illetve személyes adatai megadásával kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy az adatait a Szolgáltató, a jelen Weboldal üzemeltetői jogi feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezelje.

5.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt illetve a kapcsolódó aloldalakat saját döntése alapján bármikor megszüntetesse, amely esetén a Felhasználó személyes adatai az Üzemeltető nyilvántartásából az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően a megszűnést követő 30 napon belül törlésre kerülnek.

6. Nyereményjátékok

6.1. Az Üzemeltető (a Whatever Group Kft.), mint szervező (a jelen pont vonatkozásában a továbbiakban: „Szervező”) nyereményjátékokat szervez (a továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy „Nyereményjátékok”) az általa üzemeltetett Weboldalon, illetve Facebook oldalakon.

6.2. Az egyes Nyereményjátékok részletes feltételei (különösen a Nyereményjáték elnevezése, időtartama, a jelentkezés speciális feltételei, a sorsolás időpontja, a nyerés feltételei és a nyeremények) a Weboldalon, illetve Facebook oldalon mindenkor közzétett játékkiírásban, az általános, összes Nyereményjátékra érvényes szabályok pedig a jelen feltételekben találhatók meg.

6.3. A Nyereményjátékokban részt vehet minden 18 életévet betöltött Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”).

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

– a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (1) bek. 1.), valamint

– egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közvetlen hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (1) bek. 1.) Egyes Nyereményjátékoknál lehetséges, hogy a részvételnek egyéb feltételei vannak, ezt az adott Nyereményjáték leírása tartalmazza.

6.4 A nyeremények készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átválthatók. A nyereményekkel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.

6.5 A Szervező a nyeremények darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol az érvényes jelentkező Játékosok közül. Amennyiben a Játékos nem felel meg a jelen előírások, avagy a játékkiírás feltételeinek, úgy a Szervező jogosult a Játékost a Nyereményjátékból kizárni. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

6.6. A nyertest a Szervező ügyfélszolgálatának munkatársai e-mailben értesítik. Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, lakcím, telefonszám.

6.7. A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett időpontban és helyszínen adja át az értesítést követő legfeljebb 60 naptári napon belül. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a Cookta.hu Weboldalon közölje, mint a Nyereményjáték nyertesét.

6.8. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatai (név, e-mail cím, illetve a nyertes esetén lakcím és telefonszám is) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából. Amennyiben nyertes, úgy a név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremény kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező kezelje. A Játékos személyes adatainak kezelésére egyebekben a Szervező adatkezelési szabályzata irányadó.

6.9. A helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó Weboldal, Facebook oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

6.10. Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetősége: hello@whatevergroup.hu

6.11 Amennyiben a Szervező Nyereményjátékot a cookta Facebook oldalon szervez, úgy ezekre a Nyereményjátékokra is a jelen 6. pont rendelkezései az irányadók. A Facebook teljes körűen mentesül mindenfajta felelősség alól a Nyereményjátékokat illetően. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a Nyereményjáték kapcsán átadott személyes adatokat a Szervező kezeli és nem a Facebook. A Szervező elismeri, hogy Nyereményjátékokat a Facebook nem támogatja, nem hagyta jóvá, nem végzi, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban, a megvalósításban nem nyújt segítséget. A Nyereményjátékra való jelentkezéssel a fentieket a Játékos is tudomásul veszi, elfogadja.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a Whatever Group Kft. (1094 Budapest, Berzenczey u. 9; cégjegyzékszám: Cg.01-09-208254; adószám: 25320477-2- 43; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: “Adatkezelő”) bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

2. Személyes adatainak megadásával Ön kifejezetten hozzájárul, hogy az Ön által megadott személyes adatait az Adatkezelő a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje, azok az Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek, azokat az Adatkezelő az általa kezelt más adatbázisokkal összekapcsolja. Az Adatkezelő – az Ön esetleges írásbeli tiltási nyilatkozatáig – a www.cookta.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal”) történő regisztrációhoz kapcsolódóan, kapcsolattartási illetve marketingkommunikációs célból az adatok megadásától számított legfeljebb 5 évig kezelje, kivéve, ha a Ön az adatainak törlését kéri, avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat az Adatkezelő további meghatározott ideig kezelje.

3. Tájékoztatjuk, hogy adatainak megadása önkéntes, azonban a regisztráció feltétele. Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül az Adatkezelő a személyes adatokat a nyilvántartásából törli. 

4. Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatait bizalmasan kezeli és betartja a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.

5. Önnek bármikor lehetősége van, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését vagy törlését. Amennyiben személyes adatainak módosítását vagy törlését kéri, illetve információt kíván kérni adatai kezeléséről és ezzel kapcsolatos jogairól, ezt a Whatever Group Kft. (1094 Budapest, Berzenczey u. 9.) postai címre küldött írásbeli nyilatkozattal vagy az hello@whatevergroup.hu e-mail címre küldött e-mail útján teheti meg.

Kérjük, a beazonosítás miatt mindig adja meg pontos személyes adatait. Ezen kívül Önt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

6. A Weboldal illetve a kapcsolódó aloldalainak esetleges megszűnése esetén az Ön által megadott személyes adatok az Adatkezelő nyilvántartásából a megszűnést követő 30 napon belül törlésre kerülnek.

Diéták

Ajánlott cikkek

Top cikkek

TRÜKKÖZZ A KONYHÁBAN!

Szezonális ötletek

Sütemények

Palacsinta @csokibolondoknak Palacsinta @csokibolondoknak
2016.05.01.
A palacsinta ezer és egy változatban készülhet, de az egyik legnagyobb kedvenc minden bizonnyal a csokis. Lehet kakaós, csokikrémes, nutellás, csokiszósszal meglocsolt, mindegyik favorit. Mi most a palacsintatésztát csokiztuk össze.Egy apró ötlet csupán a liszt egy részét kakaóporral kiváltani, mégis hihetetlenül illatos és finom, intenzíven csokis élményben lehet részünk. Szerencsére a tészta tulajdonságai nem nagyon változnak, a sütésnél nem kell jobban figyelni.